About Us

Ko 'emau taumu'a ke kumi mo pulusi e ngaahi founga fetu'utaki 'a e ngaahi pisinisi, kakai mo e ngaahi kautaha (lalahi pe iiki) 'oku nau fai fatongia ma'ae kakai 'i Tonga. Kapau 'oku ke 'ilo ki ha tokotaha, kulupu, kautaha pe pisinisi 'oku totonu ke fakakau 'i heni, fetu'utaki mai. 

We aim to find and publish contacts of businesses, individuals and organizations (large or small) who provide services for the people in Tonga.  If you know someone, a group, organization, business that needs to be on this website, contact us.